Opuść wersję mobilną

Menu

Strona główna >> Ministerstwo >> Praca i praktyki >> Nabór do służby cywilnej z wyłączeniem wyższych stanowisk
11-03-2015


Nabór do służby cywilnej z wyłączeniem wyższych stanowisk

 

 Dyrektor Generalny MIiR poszukuje kandydatów na następujące stanowiska:  

Informacje o wolnych stanowiskach pracy w MIiR publikowane są w Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Biuletynie Informacji Publicznej MIiR, a także umieszczane są w siedzibie Ministerstwa, przy ul. Wspólnej 2/4 w Warszawie.  


Nabory na wolne stanowiska w służbie cywilnej reguluje ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. z 2008 r. Nr 227, poz. 1505).

Zgodnie z art. 4 ustawy o służbie cywilnej, w służbie cywilnej może być zatrudniona osoba, która:

 1. jest obywatelem polskim, z zastrzeżeniem art. 5,
 2. korzysta z pełni praw publicznych,
 3. nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 4. posiada kwalifikacje wymagane na dane stanowisko pracy,
 5. cieszy się nieposzlakowaną opinią.

W toku postępowania rekrutacyjnego weryfikowane są wszystkie wymagania wskazane w treści ogłoszenia. Metody/techniki, które są stosowane podczas wszystkich naborów w MIiR to: weryfikacja formalna ofert, sprawdzian wiedzy/umiejętności. Obligatoryjnym etapem każdego naboru jest rozmowa kwalifikacyjna.  

Kandydaci odpowiadający na ogłoszenia o wolnych stanowiskach pracy w każdym przypadku zobowiązani są do złożenia niżej wymienionych dokumentów, (punkt ogłoszenia „wymagane dokumenty i oświadczenia”):

 • kopii dowodu osobistego albo oświadczenia o posiadaniu obywatelstwa polskiego;
 • kopii dokumentów potwierdzających wykształcenie (dokumenty w języku polskim);
 • oświadczenia kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych, o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za  umyślne przestępstwo oraz o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo skarbowe (podpisane własnoręcznie);
  oświadczenia kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji (podpisane własnoręcznie);
 • CV lub życiorysu i listu motywacyjnego (podpisane własnoręcznie);
 • kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność (dotyczy osób chcących skorzystać z uprawnienia określonego w art. 29a ust 2 ustawy o służbie cywilnej z dnia 21 listopada 2008 r.);
 • dodatkowo kandydaci są zobowiązani dołączyć kopie dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe – np. kopie świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu, opisów stanowisk, zakresów czynności lub kopie innych zaświadczeń/dokumentów potwierdzających zamknięty okres oraz obszar zatrudnienia (dotyczy naborów, w których wymagane jest doświadczenie zawodowe).

Dla ułatwienia można korzystać ze wzoru oświadczeń Plik w formacie PDF otwiera się w nowym oknie (121 KB).

Kandydaci aplikujący na ogłoszenia, które zawierają wymóg znajomości języka obcego, są zobowiązani do zawarcia w dokumentach informacji dotyczących poziomu znajomości języka. Może to być informacja deklaratywna w CV lub jako załącznik w postaci oświadczenia lub certyfikatu. Opis poziomów biegłości językowej wg. skali przyjętej przez Radę Europy Plik w formacie PDF otwiera się w nowym oknie (192 KB).

Dokumenty załączane przez kandydatów do oferty, wystawione w języku obcym, winny być przetłumaczone na język polski.

W przypadku posiadania dyplomu studiów wyższych z uczelni zagranicznej, kandydat dołącza do aplikacji kopię potwierdzenia uznania dyplomu przez Departament Strategii w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego lub nostryfikacji dyplomu oraz tłumaczenie poświadczone przez tłumacza przysięgłego. Informacje dotyczące uznawalności dyplomów zamieszczone są na stronie MNiSW Link prowadzi do serwisu zewnętrznego.

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Liczy się data wpływu do Ministerstwa.

Dokumenty złożone w aplikacji nie będą zwracane kandydatom, stąd prosimy o załączanie tylko tych dokumentów, które są niezbędne, a w przypadku zaświadczeń - ich kopii. Po zakończeniu naboru oferty osób nie wskazanych do zatrudnienia zostaną zniszczone.

Informacje dotyczące spełniania wymagań formalnych można uzyskać pod numerem telefonu: 22 273 73 08 lub 22 273 73 05.

Poleć znajomemu
Powiadom o błędzie